เข็มมุ่ง

ค่านิยม (VALUES) : มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ พัฒนางานต่อเนื่อง

จุดเน้น/เข็มมุ่ง :

   1. ความปลอดภัย โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ Stroke, DHF, COPD

   2. การพัฒนาการจัดการบริหารให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สถานะการเงิน

โรงพยาบาลอยู่ในระดับดี ภายใต้บริบท Split Cup ซึ่งมีจำนวนประชากรรายหัวUCที่น้อยเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน

Visitors: 9,350