วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION) :

" โรงพยาบาลคุณภาพ มุ่งพัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน"

Visitors: 9,350