พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION) :

   1. ให้บริการดูแลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ

   2. พัฒนาคุณภาพบริการและสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐาน

   3. ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

   4. สร้างเสริมสุขภาพชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาาคีเครือข่าย

Visitors: 9,350