สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน

วิสัยทัศน์ปี 2560-2563 :
   ประชาชนมีสุขภาพดีแบบยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ ด้วยระบบบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิVisitors: 6,661