วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION) :

" โรงพยาบาลคุณภาพ มุ่งพัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน"
Visitors: 30,137